Všeobecné obchodní podmínky UGET

Tento dokument je účinný od 12.6.2020

Úvodní ustanovení

 1. UGET provozuje službu, která je prostorem, médiem pro správu údajů a jejich sdělování příjemcům určeným. Zákazníkem; Zákazník sám určuje, komu Data sdělí (dále také Aplikace).

 2. Aplikace UGET je procurement systém, který v režimu SaaS (software jako služba) umožňuje jednoduše prostřednictvím aplikace nebo webového rozhraní nabízet a objednávat zboží, porovnávat nabídky vice dodavatelů, poptávat vice dodavatelů zároveň a jednoduše a rychle uzavírat smlouvy, administrovat objednávky, sledovat nákupní historii, sestavovat katalogy a komunikovat navzájem, k níž UGET vykonává majetková práva v rozsahu nezbytném pro udělení licence a jejímž prostřednictvím lze využít Službu, pro účely těchto VOP se Aplikací rozumí i webové stránky provozované UGET, které plní obdobný účel.

 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služby UGET (dále také VOP) upravují práva a povinnosti zákazníků využívajících službu dostupnou prostřednictvím portálu www.uget.cz (dále také Aplikace), kterou provozuje UGET GROUP s.r.o., se sídlem Buštěhradská 282, Dubí, 272 03 Kladno, identifikační číslo: 07004150 (dále jen UGET), vzniklé na základě jakékoliv smlouvy, která se na tyto VOP odvolává (dále jen Smlouva).

 4. Smluvní strany uzavírají Smlouvu jako smlouvu mezi podnikateli tak, jak jsou tito definováni v ustanovení § 420 odst. 1 občanského zákoníku, v souvislosti se svým vlastním podnikáním ve smyslu § 433 občanského zákoníku. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). V případě, že Zákazník není spotřebitelem, neuplatní se ustanovení § 1812 – 1867 občanského zákoníku. Zákazník musí upozornit UGET na to, že je spotřebitelem, nejpozději při akceptaci VOP, jinak se v případě pochybností má za to, že spotřebitelem není.

 5. Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy a VOP se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Pro výklad VOP a Smlouvy se použijí obchodní zvyklosti až po ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) či jiných právních předpisů jako celku (přednost před obchodními zvyklostmi tedy mají i ta ustanovení těchto předpisů, která nemají donucující charakter). Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení VOP a Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je výslovně sjednáno jinak.

Definice

 1. Není-li výslovně uvedeno nebo nevyplývá-li ze závazných právních předpisů něco jiného, mají níže uvedené pojmy začínající velkými písmeny následující význam:

  1. Zákazník - podnikatel, který projevil zájem využívat Aplikaci na základě Smlouvy, ať už jako Gastro, Dodavatel nebo jiná kategorie Zákazníka, jak jsou definováni dále.

  2. Zákazníkem tedy vedle Gastronebo Dodavatele může být např. logistická firma nebo jiný podnikatel, který může využívat Aplikaci pro nabízení a plnění dalším Zákazníkům.

  3. Gastro – Zákazník UGET, který má zájem prostřednictvím Aplikace objednávat zboží od Dodavatelů. Mezi Gastro zákazniky patří gastro podniky: Restaurace, bary, hotely, fastfood, kavárny, cukrarny, vinárny, jídelny, cateringové služby, steak house, Pizzerie, hospoda/pivníce, lounge, sushi bar, bistro, noční klub, rodinná vlastnila, hotel, pekárna/cukrárna, čajovna, penziony a další. „Dodavatel“ – Zákazník UGET, zpravidla velkoobchody, online obchody, kamenné obchody, zprostředkovatelé, výrobci a farmáři, , kteří mají zájem prostřednictvím Aplikace nabízet dalším Zákazníkům své zboží, vytvářet katalogy zboží, objednávat a platit zboží, sledovat nákupní historii a komunikovat se zákazníky.

  4. Smlouva - je smlouva o využívání Aplikace uzavíraná mezi Zákazníkem a UGET dle těcthto VOP; smlouvu tvoří objednávka zákazníka, potvrzení objednávky ze strany UGET a tyto VOP, případně další dokumenty, na které se odvolávají.

  5. Web UGET - internetové stránky dostupné prostřednictvím internetové adresy/domény https://uget.cz, kde zákazník může využívat Službu.

  6. Cena - finanční plnění, které je Zákazník povinen uhradit UGETu za Služby.

  7. Přístupové údaje - unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Zákazníkem do Aplikace při Registraci.

  8. Registrace - elektronická registrace realizovaná v rámci Aplikace, kterou blíže popisuje článek.

  9. Uživatelský účet - část Aplikace, která je každému Zákazníkovi zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů.

  10. Tarif  – souhrn cenových podmínek vztahujících se k rozsahu Služeb, které Zákazník (Gastro i Dodavatel) využívají.

  11. Předplatné – sjednaná měsíční cena za využívání Aplikace jako Služby v režimu Saas dle těchto VOP.

  12. Data– údaje, které Zákazník (Gastro nebo Dodavatel) do Aplikace UGET zadává, spravuje v ní a zpřístupňuje je dalším Zákazníkům nebo je od nich získává.

Práva a povinnosti UGET

 1. UGET je je provozovatelem Aplikace.

 2. UGET postupuje tak, jak bylo ujednáno ve Smlouvě, a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku činnosti určeného ve Smlouvě; jedná se o smlouvu o dílo s nehmotným výsledkem a mimo ustanovení § 2586 a násl. se použijí také ustanovení § 2631 a násl. občanského zákoníku.

 3. Vztah mezi UGET a Zákazníkem je tzv. nepojmenovanou smlouvou, jejímž obsahem jsou práva a povinnosti popsané v těchto VOP.

 4. Vztah mezi UGET a Zákazníkem může být za určitých okolností smlouvou o zprostředkování, na jejímž základě UGET umožní Zákazníkovi uzavřít kupní nebo obdobnou smlouvu prostřednictvím Aplikace.

 5. UGET rámcově určuje některé podmínky smlouvy mezi Dodavatelem a Gastro, nevystupuje však v žádném případě jako účastník ani vedlejší účastník smouvy mezi Gastro a Dodavatelem, z jejich smlouvy pro něj neplynou žádná práva ani povinnosti, nestanoví-li to tyto VOP. UGET zároveň neodpovídá za splnění povinností ze vztahů mezi jednotlivými Zákazníky.

 6. UGET má právo i bez předchozího upozornění:

  1. kdykoliv deaktivovat jakýkoli uživatelský účet nebo přístupové údaje k uživatelskému účtu, zejména v případě, že Zákazník bude porušovat tyto VsOP;

  2. kdykoli omezit, upravit či ukončit provoz Aplikace;

  3. kdykoli přidávat, měnit nebo odebírat funkce Aplikace, nikoli však k tíži již probíhajících služeb;

  4. smazat účet Zákazníka, který je fiktivní, duplicitní, neoprávněně vytvořený za jinou osobu, účet Zákazníka, který o sobě uvádí nepravdivé údaje, nebo účet vytvořený někým, komu byl účet smazán z důvodu porušení těchto VOP;

  5. na základě žádosti Zákazníka vkládat do jeho účtu informace;

  6. využít číslo mobilního telefonu Zákazníka (pokud je jí toto číslo známo), zejména zapomene-li Zákazník heslo a požádá-li o nové heslo. UGET může využít číslo mobilního telefonu pro zasílání notifikací a jiných zpráv vztahujících se k Aplikaci. Zasílání těchto zpráv nebo jejich části může Zákazník kdykoli zrušit a znovu aktivovat;

  7. měnit údaje v účtu Zákazníka, resp. údaje do jeho účtu doplňovat bez výslovné žádosti Zákazníka, a to zejména v případě opravy chyb a zjevných nesprávností, s čímž Zákazník výslovně souhlasí.

 7. Každý Zákazník se při využívání Aplikace zavazuje:

  1. nezasahovat do práv jiných Zákazníků a Aplikaci nezneužívat;

  2. Aplikaci nevyužívat pro šíření myšlenek, které jsou v rozporu s dobrými mravy, narušují veřejný pořádek nebo které jsou samy o sobě protiprávním jednáním či k takovému jednání podněcují;

  3. nevyužívat Aplikaci způsobem, který by omezoval, ztěžoval či znemožňoval její provoz, zejména nepřetěžovat Web UGET ani jinak nesnižovat jejich výkon;

  4. bez souhlasu UGET při používání Aplikace nepropagovat výrobky či služby, s výjimkou nabídky služeb souvisejících s danou přepravou.

Uzavření a účinnost Smlouvy

 1. Smlouvu uzavírá UGET se Zákazníkem výlučně v elektronické podobě. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti zřízením Uživatelského účtu a dokončením Registrace a potvrzením ze strany UGET, není-li dohodnuto nebo stanoveno jinak.

 2. Při používání webových stránek UGET je souhlas s VOP udělen v průběhu Registrace. Prostřednictvím Aplikace provede Zájemce Registraci, která podmiňuje užívání Služby.

Registrace

 1. Registraci je možné uskutečnosti na Webu UGET.

 2. Dodavatel nebo Gastro se Zákazníkem UGET stane registrací, kdy UGETu předá své informace, určí oprávněné osoby a nastaví Přístupové údaje. Registrace je dokončena odsouhlasením těchto VOP, všech dalších dokumentů, na kterými se smluvní vztah řídí, a potvrzením pravidel nakládání s osobními údaji.

 3. UGET zkontroluje a registraci potvrdí, odmítne nebo si vyžádá doplňující údaje nebo doklady k prokázání údajů. UGET může zejména ověřit platební schopnost Zákazníka, to, že není v insolvenčním řízení, a registraci z může z jakéhokoliv důvodu odmítnout.

 4. Registrace je dokončená až okamžikem, kdy ji UGET emailem potvrdí.

 5. Aplikace je přístupná pouze těm, které jsou svéprávní a mají způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti.

 6. Jedna osoba může být současně registrována jako Gastro i Dodavatel, registrační proces je však oddělený.

 7. Není-li prokázán opak, má se za to, že souhlas s těmito VOP Zákazník učiní: Registrací, využitím Aplikace, úhradou Ceny nebo jiným způsobem, z něhož je patrný souhlas Zákazníka s těmito VOP, a to vždy okamžikem, který nastane dříve.

 8. Web UGET nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 9. Na zřízení Uživatelského účtu není právní nárok. UGET si vyhrazuje právo nezřídit Uživatelský účet bez nutnosti takovéto rozhodnutí odůvodňovat. UGET pravidla nezřídí Uživatelský účet zájemci, který již v minulosti Uživatelský účet zřízený měl, avšak porušoval povinnosti plynoucí z VOP.

 10. Zákazník je povinen při Registraci povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Zřídí-li si Zákazník Uživatelský účet, jsou údaje uvedené v Uživatelském účtu považovány za správné, Zákazník je povinen je při jakékoliv změně aktualizovat. Uživatelský účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které je Zákazník povinen chránit a nesmí umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. UGET může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj Uživatelský účet delší dobu nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti.

 11. UGET na žádost Zákazníka smaže jeho uživatelský účet a veškeré jeho osobní údaje, není však povinen smazat údaje o Zákazníkem provedených transakcích.

 12. Každý Zákazník je oprávněn kdykoliv svou registraci v Aplikaci zrušit. Ustanovení dle předchozí věty neplatí, je-li smluvní stranou smlouvy uzavřené s jiným Zálazníkem nebo s UGET prostřednictvím Aplikace, a to po dobu jejího trvání, nebo po dobu existence nároků z ní (nároky z vadného plnění, na náhradu škody, z bezdůvodného obohacení).

 13. Při každém použití Aplikace je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit zadané údaje, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat vzniklé chyby.

 14. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákaznik sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 15. Zákazník souhlasí s ukládáním cookies na svůj počítač. V případě, že je možné závazky UGET plnit a Službu využívat, aniž by docházelo k ukládání cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Aplikace

 1. Služba UGET je provozována jako tzv. „Saas“ (Software jako Služba), tj. Zákazník nevlastní či nekupuje samotný software tvořící Aplikaci, ale užívá Službu po dobu trvání Smlouvy za sjednanou cenu prostřednictvím sjednaného počtu zařízení.

 2. Gastro v Aplikaci zadává údaje o sobě a o svých dodavatelích. Zadává zejména údaje o tom, jaké zboží od dodavatele objednává, připravuje si v Aplikaci objednávky a objednávky spravuje.

 3. Po zadání dodavatele Aplikace dodavatele informuje emailem, že jeho údaje Gastro zadala do Aplikace, nabídne mu možnost kontroly a opravy těchto údajů a možnost registrace.

 4. Každý, komu Zákazník zašle objednávku prostřednictvím Aplikace, má možnost objednávku prostřednictvím Aplikace spravovat, tedy přijmout, odmítnout nebo navrhnout změny objednávky.

 5. Dodavatel, který se k užívání Aplikace registruje, se stane Zákazníkem a získá přístup k dalším funkcím Aplikace.

 6. Registrovaný Dodavatel má vedle možosti reagovat na objednávky Zákazníků možnost v Aplikace zadávat údaje svých Zákazníků (restaurací) a jiných Gastro podniků, vytvářet katalogy nabízeného zboží, ceníky přístupné všem Zákazníkům nebo individuální. Podle zvoleného Tarifu má přístup k dalším funkcím.

 7. Reklamuje-li Zákazník – Gastro zboží, které od Zákazníka – Dodavatele prostřednictvím Aplikace objednal, je taková reklamace novou objednávkou. Vedle toho se mezi sebou Dodavatel a Gastro musí vypořádat ohledně vadného plnění podle pravidel občanského zákoníku (zpravidla sleva, odstoupení od smlouvy a vrácení plnění).

 8. Zákazníci mohou oboustranně potvrdit tzv. partnerství, čímž mohou získat přístup k dalším funkcím Aplikace.

 9. Umožní-li Aplikace vypořádávání plateb mezi Zákazníky, bude Zákazník, který jejím prostřednictvím přijímá platby nebo platí, muset před první platou akceptovat příslušné podmínky VOP i platebního systému.

 10. Aplikace bude v budoucnu nabízet další funkce, zvláště přístup k dalším kategoriím Zákazníků (jako jsou přepravci apod.), na ně se tyto VOP vztahují přiměřeně, nestanoví-li budoucí verze VOP jinak.

 11. Zákazník – Gastro i Dodavatel může mít v závistlosti na zvoleném Tarifu přístup na Marketplace – místo, kde se setkává nabídka Dodavatelů s poptávkami Gastro. Zákazník přístupem na Marketplace souhlasí s tím, aby jej ostatní registrovaní Zákazníci oslovovali s nabídkami, a zadává do Aplikace jen takové osobní údaje, které k tomu účelu určil.

 12. UGET může umožnit Zákazníkovi přístup k údajům v Aplikaci přes rozhraní API. Zákazník je v takovém případě povinen zajistit, že k rozhraní API budou mít přístup pouze povolané osoby. UGET neodpovídá za jakékoli ztráty údajů či porušení ochrany osobních údajů v případě, kdy tohoto přístupu k API bude zneužito, ani v případě, kdy po zpřístupnění dat prostřednictvím API dojde ke zneužití těchto dat.

 13. Hodnocení: Zákazník – Dodavatel bere na vědomí, že Zákazníci – Gastro po nákupu od něj mohou zadávat hodnocení dodavatelů. Stejně může Dodavatele hodnotit sám UGET např. prostřednictvím mystery shoppingu. Má-li Dodavatel výhrady k hodnocení, které od Zákazníka dostal, může se proti hodnocení prostřednictvím Aplikace přímo u toho Zákazníka, který jej hodnotil, ohradit. UGET mu k tomu v zájmu transparentního a férového hodnocení Zákazníků poskytne potřebnou součinnost. V případě pochybností má UGET právo hodnocení Zákazníka smazat.

 14. Zákazník (Gastro) bere na vědomí, že v Aplikaci může dostávat nabídky dalšího plnění ostaních Zákazníků – Dodavatelů (zejména alternativní zboží a doplňky) a plnění samotného UGETu (nabídky dalších funkcionalit).

 15. Gastro GastroGastroGastro Zákazník se zavazuje: o užívat Aplikaci v souladu s pokyny UGETa v souladu s ustanoveními této Smlouvy a za pomocí řádně proškoleného personálu; o platit řádně a včas sjednanou způsobem a za podmínek zde stanovených; o bezodkladně písemně (např. e-mailem) nebo telefonicky informovat UGET o všech změnách a jiných okolnostech, které se dotýkají plnění závazků Zákazníka vyplývajících z této Smlouvy, včetně případných poruch systému, vybavení apod. o zajistit důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Zákazníka a pro přístup ke Službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělit žádné třetí osobě, i) pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělit UGETu.

 16. Zákazník je povinen oznámit UGETu bez zbytečného odkladu: o jakoukoli změnu svých údajů, tzn. ve svém názvu/obchodní firmě/jménu, sídle/místu podnikání, popř. v jiných údajích sdělených v souvislosti se Smlouvou nebo jakoukoli její změnou anebo při vání jakékoli služby poskytované UGETem; o změnu kontaktní osoby nebo změnu nebo zánik zástupce nebo jakéhokoli zmocnění, které udělil a které může být uplatněno při jednání s UGET; tato povinnost se týká rovněž případného oprávnění zastupovat Zákazníka, které dosud nebylo zapsáno do obchodního či jiného veřejného rejstříku, případně obdobného zahraničního rejstříku; o jakékoli další skutečnosti a/nebo změny, o nichž lze důvodně předpokládat, že mohou mít podstatný vliv na poskytování plnění UGET, nebo jakékoli změny nebo události, o nichž lze mít důvodně za to, že by mohly nepříznivě ovlivnit schopnost Zákazníka plnit jeho povinnosti vůči UGET (např. podání návrhu na zahájení insolvenčního či vykonávacího řízení vůči Zákazníkovi atd..

Licence

 1. UGET v této souvislosti poskytuje Zákazníkovi nevýhradní, územně neomezené oprávnění k výkonu práva užít Aplikaci pro zvolený počet zařízení (dále též „Licence“), a to pouze pro účely řádného užívání Aplikace po dobu trvání Smlouvy. UGET si vyhrazuje právo územní rozsah licence dodatečně změnit. Odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v Ceně.

 2. Licence UGET umožňuje stáhnout si Aplikaci a uložit si ji do libovolného počtu zařízení, a to prostřednictvím autorizovaných distribučních kanálů pro aplikace pro daný operační systém. Obsahem licence není oprávnění kopírovat Aplikaci z jednoho zařízení na zařízení jiné.

 3. Dle licence lze pro vlastní potřebu využívat Aplikaciv souladu s těmito VOP. Pokud to Aplikace umožní, lze provádět zálohování Dat, která jsou obsahem Aplikace. Jiným způsobem není možné Aplikaci užít.

 4. Zákazník není zejména oprávněn udělovat třetím osobám podlicence či jakákoli jiná práva k Aplikaci nebo postoupit či jinak převést licenci na třetí osobu, též není oprávněn jakýmkoli způsobem zasahovat do Aplikace a jejího zdrojového kódu.

 5. Dodavatel má v Aplikaci přístup zejména k:

 6. Zákaz přístupu třetích osob: Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nebo zpřístupnit Službu třetím osobám. Zákazník nesmí poskytovat třetím osobám přístupové údaje, ani jakýkoli jiný přístup do uživatelského účtu, a je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Zákazník v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto Přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou UGETu, Zákazníkům nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Zákazník povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně UGETu, který provede změnu Přístupových údajů.

 7. Omezení/zastavení poskytování Služby: UGET si vyhrazuje právo poskytování Služby omezit nebo zcela zastavit, a to i bez předchozího upozornění, včetně znepřístupnění celé Aplikace či zrušení uživatelského účtu, a to zejména tehdy, bude-li mít podezření na možné protiprávní jednání nebo na porušování těchto VOP, případně v jiných případech, které jinak zakládají právo UGET od Smlouvy odstoupit.

 8. Aktualizace Aplikace: UGET si vyhrazuje právo vydávat aktualizace Aplikace. Zákazník není povinen si aktualizaci stáhnout, avšak UGET nemůže v takovém případě zaručit funkčnost Služby. UGET je dále oprávněn provádět jakékoli úpravy či změny Aplikace, včetně jejího úplného znepřístupnění bez náhrady, bez předchozího upozornění.

 9. Omezení nebo přerušení Služby: UGET je oprávněn omezit nebo přerušit provoz Aplikace na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy zařízení, Aplikace nebo jiného software, který je k provozu nezbytný.

 10. Marketingová sdělení: Součástí Aplikace mohou být také marketingová sdělení propagující výrobky nebo služby různých subjektů, což bere Zákazník na vědomí. UGET může informovat po dobu trvání Smlouvy Zákazníka o svých nových službách na základě samostatně uděleného souhlasu, který je možné v souladu s obecně závaznými právními předpisy Zákazník oprávněn kdykoliv odvolat.

 11. Změna přístupových údajů: UGET je oprávněn změnit Přístupové údaje k Uživatelskému účtu (uživatelské jméno a heslo) z naléhavého technického nebo bezpečnostního důvodu i bez souhlasu Zákazníka, a to zejména za předpokladu, že toto opatření je nutné k řádnému poskytování Služby. Takto změněné Přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) UGET Zákazníkovi oznámí bez zbytečného odkladu.

 12. Postoupení práv a povinností: UGET je oprávněn kdykoli jakákoli svá práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo z těchto VOP nebo i celou Smlouvu postoupit na třetí osobu i bez souhlasu Zákazníka.

 13. Monitorování Aplikace: UGET je oprávněn užívat technické prostředky pro monitorování Aplikace tak, aby mohl zajistit její bezpečnost a reagovat na případné útoky. Takto nejsou zaznamenávána ani ukládána konkrétní data Zákazníků, s výjimkou dat poskytnutých při Registraci a dle těchto VOP. 9

 14. UGET předem oznámí případné jím plánované výpadky Aplikace nebo plánované výpadky na straně poskytovatelů služeb, pakliže mu budou tyto oznámeny, dále i plánované úkony nezbytné pro zajištění provozu Služeb.

 15. Zákazník není oprávněn udělit podlicenci. Postoupit licenci, a to i osobě, která s ním tvoří koncern ve smyslu ustanovení § 71 a n. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je oprávněn pouze s předchozím výslovným souhlasem UGET.

 16. Zákazník není oprávněn Aplikaci rozmnožovat za účelem rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat, ledaže by mu k tomu dal UGET předchozí výslovný souhlas. Zákazník rovněž není oprávněn překročit množstevní rozsah Licence sjednaný ve Smlouvě nebo stanovený těmito VOP. Zákazník nesmí provádět úpravu, zpětnou analýzu, rekompilaci, převod ze zdrojového kódu aplikace, přistupovat ke zdrojovému kódu a nesmí zpřístupnit zdrojový kód aplikace třetí osobě. Zákazník není oprávněn využívat Aplikaci k jakýmkoliv účelům odporujícím těmto VOP nebo právním předpisům.

 17. S výjimkou nepřenosného osobního práva na použití Aplikace v souladu s VOP nenabývají Zákazníci žádná práva duševního vlastnictví UGET na duševní vlastnictví, ani práva k duševnímu vlastnictví jiných osob. Uživatelé zejména nejsou oprávněni jakkoli využívat ochranné známky, loga a grafiky UGET, název „UGET GROUP s.r.o.” či „UGET”, ledaže jde o využití, které slouží k propagaci společnosti UGET GROUP s.r.o. a je v souladu s účelem uvede.

 18. Výjimkou jsou případy, kdy k tomu UGET dá výslovné písemné povolení nebo pokud Software či jeho část UGET označí za open source nebo free software, a to v rozsahu, v němž je software za open source nebo free software označen. Pokud UGET software či jeho část označí za open source nebo free software, může s užíváním takové open source nebo free software licence spojit určité podmínky a i jinak licenci k open source definovat, a to i nad rámec těchto VOP.

 19. Uživatelé nejsou oprávněni vytvářet odvozená díla na základě Aplikace ani Webu UGET, a to pod smluvní pokutou Kč 2.000.000,- Kč.

Data v Aplikaci

 1. Za správnost, pravdivost, úplnost a za to, že neporušuje práva třetích stran, a to ani práva duševního vlastnictví, odpovídá každý Zákazník, který do Aplikace data zadává a zpřístupňuje je. UGET zvláště neodpovidá za aktuálnost cen. Objedná-li Gastro plnění jiného Zákazníka (Dodavatele) za neaktuální cenu, vypořádají se Zákazníci sami mezi sebou, přičemž ten, který zadal do Aplikace nesprávná Data, odpovídá UGETu i ostatním Zákazníkům za veškeré újmy včetně ušlého zisku. UGET v této souvislosti poskytuje Zákazníkovi pouze technické řešení, nikoli jako účetní systém. UGET vyvine přiměřené úsilí, aby neporušování práv třetích osob ověřoval, zejména zprostředkuje výhrady každého domněle poškozeného tomu, kdo údaje do Aplikace zadal. V žádném případě však není UGET povinen případný faktický nesoulad kontrolovat a není odpovědný za újmu, která by komukoliv zadáním nepravdivých dat vznikla.

 2. Data, která jsou zpracovávána v rámci Aplikaci (dále též „Data“), jsou umístěna na serveru poskytovatelem hostingu. Zákazník je plně odpovědný za obsah Dat, která jsou zpracovávána v rámci poskytování Služby. V případě ukončení Smlouvy garantuje UGET přístup k datům umístěných na serverech UGET po dobu tří (3) měsíců od ukončení Smlouvy.

 3. UGET garantuje bezpečnost a ochranu Dat zákazníka. UGET zejména neposkytne či nezveřejní konkrétní data třetím stranám, s výjimkou těch dat, u nichž sám Zákazník rozhodne, že mohou být zveřejněna. Zákazník je v této souvislosti srozuměn a souhlasí s tím, že UGET má přístup k některým částem uživatelského rozhraní Zákazníka, tak, aby mohl plnit povinnosti dle Smlouvy, zejména např. službu technické podpory.

 4. Zákazník souhlasí se stahováním, zpracováním, uchováním a užitím dat UGETem k internímu využití a ke zpracování a publikování v agregované, resp. anonymní podobě (např. pro účely různých studií, statistických zpráv, infografik, případových studií apod.).

 5. Zákazník souhlasí s tím, aby Data byla stahována, zpracovávána a uchována v rámci databáze UGET i po ukončení poskytování Služby, a to i včetně Dat, která byla získána z příslušných zdrojů po skončení doby trvání Smlouvy do okamžiku odpojení zdrojů, ze kterých data pocházejí.

 6. Zákazník je dále povinen dodržovat všechna omezení v užití Aplikace a Webu UGET stanovených zákonem, Smlouvou a VOP. Zákazník v této souvislosti bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla, počítačové programy a další prvky obsažené nebo dostupné v rámci Aplikace jsou jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze dostupné v rámci Aplikace jsou dále chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze, kterým je UGET. Není-li s UGET smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl či databáze dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými v těchto VOP. Zejména není dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu), či ve formě neoprávněného užití databáze.

Odpovědnost

 1. UGET neodpovídá za:

  • správnost, pravdivost ani úplnost informací poskytnutých mu Zákazníkem (Dodavatelem nebo Gastro), pokud tyto nebyly při jejich poskytnutí doloženy UGETu věrohodným způsobem;

  • správnost, pravdivost ani aktuálnost Dat zadávaných do Aplikace Zákazníky;

  • služby poskytované dalšími subjekty, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické, apod. ani za škody vzniklé úkony, které jsou nezbytné pro zajištění provozu služeb UGET (např. aktualizace software, konfigurace serveru, apod.);

  • služby poskytované třetími osobami, např. internetového připojení, za jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, související apod.;

  • škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, vlivy fyzikálních jevů ani za výpadky služby způsobené přerušením přívodu elektrické energie;

  • škody vzniklé používáním Aplikace na zařízeních, která byla jakýmkoliv způsobem neautorizovaně či neodborně upravována nebo na něž byl instalován nelegální software, případně za používání na zařízeních s jiným operačním systémem, než pro který je Aplikace určena, či s jiným nastavením, než Aplikace vyžaduje;

  • škodu vzniklou porušením smluvních a/nbo zákonných povinností ze strany Zákazníka (Gastro nebo Dodavatele).

 2. Bezpečnost Aplikace: Zákazník bere na vědomí, že ačkoli při tvorbě Aplikace vynaložil UGET maximální úsilí k zajištění její bezpečnosti, komunikace prostřednictvím sítě Internet nemusí být bezpečná a přenášené údaje mohou být napadeny nebo ztraceny.

Cena

 1. Cena za používání Aplikace je stanovena v ceníku na webové strance https://www.uget.cz/ i přímo v Aplikaci, Zákazník si volí z cenových plánů určených Tarify. Uživatel může přecházet mezi jednotlivými Tarify dle aktuální nabídky UGET, pokud splní podmínky daného Tarifu. Změnu Tarif Zákazník může provest v Aplikaci.

 2. Cenu UGET Zákazníkovi účtuje zpravidla měsíčně, zálohovou (proforma) fakturou s dobou splatnosti 14 dní; po uhrazení zálohové faktury vystaví UGET zákazníkovi daňový doklad.

 3. Zálohové faktury i daňové doklady UGET Zákazníkovi zasílá v elektronické podobě na email uvedený při Registraci a budou dostupné i v Aplikaci.

 4. UGET neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah služeb poskytovaných bezplatně. Z titulu takto poskytovaných služeb nevzniká právo Zákazníka na odstoupení od Smlouvy, právo výpovědi je však zachováno.

 5. Tarifu odpovídá měsíční rozsah plnění, Cenu dle Tarifu a případné poplatky za plnění nad rámec Tarifu Zákazník hradí za každý započatý měsíc nebo v Ceníku určené delší období.

 6. UGET je oprávněn kdykoliv měnit Ceník. Změna cen je účinná od 1 dne následujícího měsíce. UGET je povinný oznámit o změnách cen před 14 dni. Zakaznik má vypovědní lhůtu 1 měsíc po změně cen.

 7. Cenu a případné náklady spojené s poskytnutím služby může Zákazník uhradit následujícími způsoby: (vyberte a škrtněte, co se neuplatní)

  • v hotovosti v provozovně UGET;

  • bezhotovostně převodem na účet UGET uvedený na faktuře;

  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;

  • bezhotovostně platební kartou.

 8. Zákazník může za plnění UGET platit bezhotovostně platební kartou: Zákazník, jakožto držitel platební karty, zaškrtnutím volby zapamatování platební karty v rámci Aplikace (dále jen „volba zapamatování karty”) uděluje svůj souhlas poskytovateli platebních služeb, s opakovaným využitím (předvyplnění) údajů o platební kartě, kterou v rámci svolení zadá držitel platební karty prostřednictvím platebního systému převodem peněžních prostředků, pro zadání příkazu k převod peněžních prostředků z účtu, ke kterému je platební karta vydaná (použitím údajů o platební kartě,), na účet UGET, a to ve výši Ceny za opakovaně dodávané Služby po dobu trvání Smlouvy a v dohodnuté frekvenci. Zákazník není povinen zaškrtnout volbu zapamatování karty. Pokud volba zapamatování karty není Zákazníkem zaškrtnuta, k opakovanému využitím (předvyplnění) údajů o platební kartě, kterou v rámci svolení zadá držitel platební karty prostřednictvím platebního systému převodem peněžních prostředků, před zadáním příkazu k převodu peněžních prostředků z účtu poskytovatelem platebních služeb, ke kterému je daná platební karta vydaná, docházet nebude. Tento souhlas je platný minimálně po dobu platnosti Smlouvy, resp. dobu platnosti platební karty. Tento souhlas je Zákazník oprávněn kdykoli odvolat (zrušit), a to odškrtnutím příslušné volby zapamatování platební karty v Aplikaci.

 9. V závislosti na způsobu platby UGET nepožaduje žádné poplatky.

 10. Podle zákona o evidenci tržeb je UGET povinen vystavit Zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 11. Zákazník bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření Smlouvy, zejména v případě, kdy Zákazník objedná službu za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému UGET. Tehdy je UGET oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to i poté, co Zákazník obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné Ceně, jsou zejména následující:

  • Cena je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);

  • u Ceny přebývá nebo chybí jedna či více cifer;

  • sleva přesahuje 50%, aniž by nabídka byla součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.

 12. UGET si vyhrazuje právo prohlásit Smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Zákazník informován. Zákazník bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže Smlouva platně vzniknout.

 13. Bez požadovaných a zákonných náležitostí není faktura platná a Zákazník je oprávněn takový doklad vrátit do pěti (5) dní od doručení, v každém případě však nejpozději do lhůty její splatnosti s požadavkem na provedení opravy. Ode dne doručení opraveného účetního dokladu běží nová lhůta splatnosti.

 14. Jakékoliv nesrovnalosti ve fakturaci je Zákazník povinen projednat s UGET do deseti (10) dní od doručení (ne však později než do data splatnosti), jinak se má za to, že plnění přijmul a potvrdil a že nemá k fakturám žádné připomínky nebo námitky. V případě, že jakákoliv část odměny nebo účelně vynaložených nákladů bude sporná, není tím dotčena povinnost Partnera uhradit zbývající, nespornou, část odměny, resp. účelně vynaložených nákladů.

 15. Pokud není ve Smlouvě sjednána Cena, má UGET nárok na odměnu vypočtenou dle jí zveřejněného ceníku, není-li takto určena, pak ve výši obvyklé).

 16. V případě prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur je Zákazník povinen uhradit úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., zvýšený o pět (5) procent. Požadovat úroky z úroků je povoleno. UGET je dále oprávněn požadovat náhradu veškerých nákladů vynaložených v souvislosti s vymáháním dlužných částek neuhrazených ve lhůtě splatnosti.

 17. Je-li povinností UGET převod jakýchkoliv práv, nabývá je Zákazník až zaplacením sjednané ceny, není-li výslovně ujednáno jinak.

 18. Pokud má Zákazník nevyrovnané závazky po lhůtě splatnosti, informuje jej UGET o této skutečnosti prokazatelným způsobem. Neuhradí-li Zákazník dlužnou částku ani v přiměřené náhradní lhůtě, je UGET oprávněn pozastavit další plnění Smlouvy až do doby úplného vyrovnání závazků. Po dobu uplatnění tohoto práva není UGET v prodlení s pozastaveným plněním ani s plněními navazujícími.

 19. UGET je oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv svou pohledávku za Zákazníkem proti vzájemné pohledávce Zákazníka. Pokud bude Zákazník dlužit více dluhů, pak bude jakékoliv plnění vždy započteno nejprve na dluh určený UGETem, a to bez ohledu na to, které dluhy byly upomenuty a které nikoliv. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám za Zákazníkem aplikaci § 1987 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

 20. Své nároky z neuhrazených pohledávek je UGET oprávněn uspokojit provedením jednostranného zápočtu oproti finančním prostředkům poskytnutým ve formě záloh ve stejné či jiné záležitosti, které se splatná pohledávka týká, či k jinému účelu, pokud možnost takového započtení nevylučuje platná právní úprava. O provedení tohoto zápočtu je UGET povinen Zákazníka bez zbytečného odkladu informovat.

 21. Zákazník souhlasí s tím, že bez předchozího písemného souhlasu UGETu nepostoupí a nepřevede žádnou svoji pohledávku vůči UGET žádné třetí osobě. Pro vyloučení všech pochybností se písemnou formou pro účely tohoto ustanovení nepovažuje e-mail či jiná elektronická zpráva.

 22. UGET potvrzuje, že bankovní účet uvedený na daňovém dokladu je účtem, který je podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“), zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. jako údaj v Registru plátců DPH (dále jen „Registrovaný účet“).

 23. Případné bankovní poplatky (náklady) za platební styk nesou smluvní strany tak, jak jim vzniknou (tj. každá strana hradí své poplatky). Náklady platební transakce u zahraničních plateb nese vždy Zákazník v plné výši.

 24. UGET se zavazuje, že pokud správce daně rozhodne, že je nespolehlivým plátcem dle Zákona o DPH, sdělí tuto skutečnost Zákazníkovi bez zbytečného odkladu. V tomto případě je Zákazník oprávněn odvádět DPH z dodavatelské faktury přímo správci daně.

Záruka, reklamační řád

 1. Otázky odpovědnosti za škodu a náhrady škody se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak zák. č 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 2. Pokud bude Aplikace fungovat chybně, nemůže Zákazník odstoupit od smlouvy ani požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná. UGET bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady Aplikace a v přiměřeném čase vadu odstraní.

 3. Reklamace musí být písemná, doručena na adresu sídla nebo provozovny UGET a musí obsahovat volbu některého ze zákonných nároků, pro rychlejší vyřízení je vhodné reklamaci zaslat i elektronicky, emailem .......... Záruka se nevztahuje zejména na vady vzniklé zásahem jiné osoby než pracovníkem Zákazníka nebo UGET vyškoleným na provádění příslušných činností, nesprávnou obsluhou a užíváním, změnami konfigurace systému, které nebyly konzultovány s UGET.

 4. V případě reklamace zahájí UGET neprodleně řešení reklamace, v případě neoprávněné reklamace UGET oznámí a doloží Zákazníkovi neoprávněnost reklamace. Nebude-li reklamace oprávněná, přísluší UGET odměna za činnosti vedoucí k odstraňování vady. Reklamace se považuje za vyřešenou, jestliže UGET odstranil reklamované vady nebo jestliže Zákazník uznal neoprávněnost reklamace.

 5. Smluvní strana není v prodlení, pokud splnění jejího závazku je bezprostředně vázáno na splnění závazku druhé smluvní strany a tato je se splněním svého vázaného závazku v prodlení za podmínky, že smluvní strana, jež byla v prodlení, porušující smluvní straně toto prodlení písemně vytkla. Běh lhůty pro splnění povinnosti smluvní strany se staví po dobu, po kterou byla druhá smluvní strana v prodlení se splněním svého závazku.

 6. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a v případě spotřebitelské smlouvy také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 7. Zákazníkovi, který je podnikatelem a Službu přijímá v souvislosti s podnikáním, není poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost UGET za vady zboží při jeho předání, není-li výslovně uvedeno jinak.

 8. V případě, že bude Zákazník informován o rozhodnutí, dle kterého by mohla být založena povinnost UGET k náhradě újmy (škody) dle Smlouvy, je na ni povinen nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy se o takové informaci dozví, upozornit UGET a poskytnout veškerou součinnost při přípravě a podání opravného prostředku anebo jiného obdobného kroku proti takovému rozhodnutí.

 9. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 2898 občanského zákoníku dohodly na omezení povinnosti UGET k náhradě újmy vzniklé Zákazníkovi v souvislosti s plněním Smlouvy tak, že UGET má vůči Zákazníkovi povinnost k náhradě této újmy, pokud ji způsobil, pouze do výše přijaté Ceny, v případě opakujících se činností pak do výše součtu měsíčních poplatků vyúčtovaných dle Smlouvy v posledních šesti (6) měsících před vznikem škody (netrvala-li šest měsíců, pak šesti sjednaných měsíčních poplatků); to se nevztahuje na újmu způsobenou na přirozených právech Zákazníka a na újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

 10. UGET neodpovídá a nenahrazuje ušlý zisk Zákazníka, neodpovídá za škody a ušlý zisk, které vzniknou v důsledku omezení, přerušení, neposkytnutí či vadného plnění; UGET neodpovídá za jakékoliv služby třetích stran (zvláště, nikoliv však výlučně ve vztahu k bezhotovostním platbám).

Trvání smluvního vztahu

 1. Pokud Smlouva nestanoví jinak, uzavírá se na dobu neurčitou. Smluvní vztah zaniká dohodou smluvních stran, řádným splněním povinností obou smluvních stran, výpovědí, odstoupením, dle dále uvedených ustanovení VOP. Pokud bl smluvní vztah sjednán na dobu určitou, zaniká rovněž uplynutím této doby nebo řádným splněním povinností smluvních stran.

 2. Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu kdykoliv vypovědět; výpověď nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi za podmínky, že byla doručena nejméně tři pracovní dny před koncem měsíce. Výpověď je možné doručit i elektronicky na e-maily smluvních stran.

 3. Smlouvu lze ukončit i zrušením uživatelského účtu, a to jak ze strany Zákazníka, tak ze strany UGET. Zrušení Uživatelského účtu má stejné účinky jako výpověď Smlouvy bez výpovědní doby. Uživatelský účet nemůže Zákazník zrušit po dobu trvání jakýchkoli závazků na základě Smlouvy.

 4. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy.

 5. Za podstatné porušení Smlouvy Zákazníkem se zejména považuje:

  • prodlení Zákazníka s úhradou jakékoli splatné pohledávky delší 14 dní;

  • opakované prodlení Zákazníka s úhradou splatné pohledávky;

  • neposkytování potřebné součinnosti;

  • porušení práv k duševnímu vlastnictví Zákazníkem;

  • opakované porušení jakékoli jiné povinnosti Zákazníka dle těchto VOP a/nebo Smlouvy.

 6. Dostane-li se Zákazník do úpadku, podepíše-li vyrovnávací listinu s věřiteli, rozhodne-li soud o prohlášení konkursu na majetek Zákazníka, nastane-li jiná obdobná situace v souvislosti se závazky Zákazníka, má-li UGET důvod se domnívat, že Zákazník není schopen plnit své závazky v době splatnosti nebo nezaplatí-li Zákazník jakoukoli částku ke dni splatnosti nebo poruší-li jakékoliv ustanovení těchto VOP, je UGET oprávněn (ostatní práva Prodávajícího tímto nejsou dotčena): přerušit plnění, zrušit další plnění, zastavit nebo zrušit poskytování plnění; a/nebo zrušit po písemném oznámení objednávku Zákazníka a všechny nebo jakékoli další smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem, UGET a dalšími Zákazníky.

 7. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany UGET se považuje nefunkčnost Aplikace, která trvá více než 5 po sobě jdoucích pracovních dnů a/nebo celkem 15 pracovních dnů v kalendářním roce.

 8. V případě, že se Zákazník nepřihlásí ke svému Uživatelskému účtu (tj. nepoužije Aplikaci) po dobu delší než 24 měsíců, je Zákazník oprávněn zrušit takový neaktivní Uživatelský účet a odstoupit od Smlouvy.

 9. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k zániku Smlouvy došlo, vyúčtování a vypořádání vzájemných povinností a pohledávek ze Smlouvy.

 10. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody ani na smluvní pokutu.

 11. Smluvní strany se dohodly, že marným uplynutím dodatečné lhůty, která je poskytnuta jednou smluvní stranou k plnění smluvní povinnosti, s jejímž plněním je druhá smluvní strana v prodlení, nedochází automaticky k odstoupení od Smlouvy, a to ani v případě, kdy oprávněná smluvní strana sdělí, že dodatečnou lhůtu k plnění již neprodlouží.

Bezpečnost a ochrana informací

 1. Informace a materiály, které obsahují osobní údaje či důvěrné informace, budou doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronicky a mohou být šifrovány. Šifra pro elektronickou komunikaci bude určena před zahájením realizace plnění Smlouvy.

 2. UGET učiní v souladu s účinnými právními předpisy dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

 3. UGET dodržuje platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a zavazuje se nepoužívat údaje, které identifikují nebo by mohly identifikovat Zákazníka („osobní údaje“) jiným způsobem, než jak je stanoveno v Zásadách zpracování osobních údajů uveřejněných na https://www.uget.cz/legal/privacy-policy. Zákazník uzavřením smlouvního vztahu vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zpracování objednávky a ve vztahu k zabezpečení svých objednávek.

 4. V případě, že bude při plnění Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů Zákazníka, je Zákazník povinen navrhnout, aby smluvní strany povinny uzavřely smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu ust. § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, aby nedocházelo k porušení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. UGET má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele.

 5. UGET je oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníka za účelem plnění účelu Smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv vyplývajících ze smlouvy, předávat zpracované osobních údaje Zákazníkovi a osobní údaje likvidovat.

 6. Zpracovatelská smlouva: UGET jako zpracovatel a Zákazník jako správce uzavírají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 („GDPR“), následující smlouvu o zpracování osobních údajů, která je nedílnou součástí VOP:

  • Předmět smlouvy: vymezení odpovědnosti smluvních stran za plnění povinností při zpracování osobních údajů, které strany získávají v souvislosti s plněním závazků podle smlouvy o využívání Aplikace, jakož i úprava vzájemných práv a povinností s tím souvisejících za účelem zajištění ochrany osobních údajů při jejich zpracování.

  • UGET bude způsobem uvedeným ve VOP zpracovávat Data, která Zákazníci vloží do Aplikace, zejména: e-mailová adresa, jméno, příjmení, mobilní telefon, poštovní adresa, akademický titul, datum narození, IP adresa, pohlaví, aktivita Zákazníka na webu UGET (webtracking, clickrate, openrate, doručené e-maily, odhlášení uživatelé, spam stížnosti, typ prohlížeče, typ schránky) geolokace, odkazy na profily a veřejná data která zahrnují profily na sociálních sítích, v messengerech a na dalších webových strankách a aplikacích, osobní data ohledně jakýchkoliv nákupů, použití dalších služeb, servisů a produktů, další osobní údaje včetně zájmů, sociálnich statusů, demografické údaje, jakýchkoli aktivit, data získaná v důsledku jakékoliv interakce včetně testů, formulařů, quizů atd.

  • Zákazník může v Aplikaci přidat vlastní pole a začít tak zpracovávat vlastní kategorie osobních údajů.

  • Povaha a účel zpracování: účelem zpracování výše uvedených kategorií osobních údajů je využívání Aplikace k nabízení, sjednávání, správě a realizaci obchodů Zákazníků.

  • Práva a povinnosti Zákazníka jako správce:

   • Zákazník se zavazuje, že ohledně Dat splňuje veškeré zákonné povinnosti, které z GDPR a jiných právních předpisů vyplývají;

   • Zákazník je povinen v Aplikaci uchovávat a pracovat pouze s aktuálními a pravdivými osobními údaji, pro které bude mít vždy a za všech okolností platný zákonný titul (např. souhlas nebo oprávněný zájem);

   • Zákazník prohlašuje a zavazuje se, že splňuje podmínky informační povinnosti vůči subjektům údajů a že vede záznamy o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR;

   • Zákazník prohlašuje, že přijal veškerá organizační opatření k vyřizování podnětů a uplatňování práv subjektů údajůů;

   • Zákazník nevloží do Aplikace žádné citlivé osobní údaje, aniž by se o tom s UGET dohodl;

   • Zákazník potvrzuje, pečlivě zvážil vybrané kategorie Osobních údajů a zpracovává jen ty kategorie, které nezbytně potřebuje k dosažení účelu zpracování;

   • Zákazník odpovídá za to, že pro každý příslušný účel zpracování dostupný v Aplikaci zajistil odpovídající právní titul ke zpracování a/nebo řádně zajistil odpovídajícím způsobem informační povinnost.

  • Doba trvání zpracování: tato zpracovatelská smlouva se uzavírá na dobu trvání smlouvy o používání Aplikace a na dobu, po kterou trvá oprávněný zájem UGET po jejím ukončení. Po jejím ukončení je Zákazník oprávněn Data z APlikace odstranit, UGET je je oprávněn odstranit Data po uplynutí 60 dnů.

  • Práva a povinnosti UGET:

   • UGET zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Zákazníka;

   • UGET zpracovává osobní údaje při respektování veškerých zákonných povinností, zejména GDPR a jiných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů;

   • UGET zpracovává ve vztahu k vymezeným subjektům údajů pouze takové osobní údaje v rozsahu a pro účel nezbytný k plnění účelu smlouvy;

   • po ukončení smluvního vztahu UGET všechny osobní údaje buď vymaže, či jinak technicky odstraní ze svých informačních systémů či databází, nebo je vrátí Zákazníkovi; to neplatí, pokud UGET má jiný zákonný důvod ke zpracování některých kategorií osobních údajů;

   • UGET se zavazuje bránit, případně podniknout veškeré možné kroky k zamezení neoprávněnému přístupu, kopírování, úpravě, ukládání, reprodukci, zveřejnění nebo distribuci osobních údajů;

   • UGET má právo odstranit z Aplikace takové subjekty osobních údajů (zejména Zákazníky), kteří kontaktují přímo UGET se žádostí o výmaz z Aplikace, a to i bez předchozího souhlasu Zákazníka;

   • UGET může na základě svých oprávněných zájmů vyvíjet nové funkce Aplikace, poskytovat podporu, spravovat uživatelské účty a propagovat svoje služby a Aplikaci.

  • Práva a povinnosti UGET:

   • UGET zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Zákazníka;

   • UGET zpracovává osobní údaje při respektování veškerých zákonných povinností, zejména GDPR a jiných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů;

   • UGET zpracovává ve vztahu k vymezeným subjektům údajů pouze takové osobní údaje v rozsahu a pro účel nezbytný k plnění účelu smlouvy;

   • po ukončení smluvního vztahu UGET všechny osobní údaje buď vymaže, či jinak technicky odstraní ze svých informačních systémů či databází, nebo je vrátí Zákazníkovi; to neplatí, pokud UGET má jiný zákonný důvod ke zpracování některých kategorií osobních údajů;

   • UGET se zavazuje bránit, případně podniknout veškeré možné kroky k zamezení neoprávněnému přístupu, kopírování, úpravě, ukládání, reprodukci, zveřejnění nebo distribuci osobních údajů;

   • UGET má právo odstranit z Aplikace takové subjekty osobních údajů (zejména Zákazníky), kteří kontaktují přímo UGET se žádostí o výmaz z Aplikace, a to i bez předchozího souhlasu Zákazníka;

   • UGET může na základě svých oprávněných zájmů vyvíjet nové funkce Aplikace, poskytovat podporu, spravovat uživatelské účty a propagovat svoje služby a Aplikaci.

  • Záruky o technickém zabezpečení ochrany osobních údajů:

   • s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob UGET přijme vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku;

   • UGET zohlední rizika, která představuje zpracování osobních údajů, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, kopírování, krádež, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim; UGET bere na vědomí, že zpracování osobních údajů můžee být realizováno výhradně na území Evropské unie nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

  • Zaměstnanci zpracovatele a další osoby: UGET zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

  • UGET je oprávněn pověřit zpracováním dalšího zpracovatele, s čímž Zákazník výslovně souhlasí. Pokud UGET zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Zákazníka provedl určité činnosti zpracování osobních údajů, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy nebo jiného právního aktu stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou dohodnuty mezi správcem a zpracovatelem, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky právních předpisů a pravidla a podmínky nakládání s osobními údaji, které se strany zavázaly dodržovat. Neplní-li další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, odpovídá Zákazníkovi za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně UGET jako prvotní zpracovatel. Zpracovatelé, kteří jsou zapojeni do plnění UGET, jsou uvedeni v seznamu, který je součástí Zásad zpracování osobních údajů. Se všemi zpracovateli má UGET uzavřenou písemnou smlouvu. Pokud bude UGET zapojovat jiné zpracovatele, informuje o tom Zákazníka před touto změnou. V případě, že Zákazník nebude se zapojením nového zpracovatele souhlasit, může o tom podat námitku, a to nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení.

  • Součinnost zpracovatele: UGET poskytuje Zákazníkovi součinnost pomocí vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinnosti UGET reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů. UGET reaguje nejpozději ve lhůtě 14 dnů.

  • UGET poskytuje v Aplikaci nástroje, které umožňují vyřídit žádosti stran práv subjektů údajů. V případě, kdy Aplikace vyřízení žádostí stran práv subjektů údajů neumožní, poskytne UGET Zákazníkovi součinnost k jejímu vyřízení.

  • UGETposkytuje Zákazníkovi součinnost při zajišťování souladu s povinnostmi k zabezpečení osobních údajů (např. ohlašování porušení tohoto zabezpečení dozorovému úřadu či oznamování subjektům údajů), a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má UGET k dispozici.

  • UGET informuje neprodleně Zákazníka v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn Zákazníka porušuje právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

  • UGET neprodleně informuje Zákazníka o všech okolnostech týkajících se porušení povinností při zpracování a ochraně osobních údajů. V takovém případě UGET přijme v nejkratším možném termínu veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany osobních údajů a následně postupuje v souladu s pokyny Zákazníka.

  • V případě, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů bude zahájeno řízení ze strany orgánu státní správy, UGET poskytne Zákazníkovi v těchto řízeních veškerou potřebnou součinnost.

  • UGET pravidelně prověřuje funkčnost a dostatečnost svých systémů vnitřní kontroly a řízení rizik včetně řízení rizika výskytu mimořádných událostí, které by mohly mít významný negativní vliv na řádný výkon zpracování osobních údajů.

  • UGET na žádost Zákazníka zpřístupní a poskytne Zákazníkovi veškeré informace o zpracování osobních údajů a umožní správnímu orgánu vykonávat dohled nad Zákazníkem.

  • Zpracovatelská smlouva je vyhotovena písemně a stává se závaznou součástí VOP v okamžiku dokončení Registrace nebo jiným potvrzením výslovného souhlasu.

Zvláštní podmínky upravující práva a povinnosti spotřebitelů

 1. Ustanovení tohoto článku VOP se použijí v případě, že Zákazník je spotřebitelem, který uzavře Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání a současně v případě, že je Smlouva uzavřena distančním způsobem, tj. bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, nebo mimo obchodní prostory druhé smluvní strany.

 2. Odstoupení od Smlouvy: Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření, a to z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou i tehdy, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odeslal oznámení o tom, že od Smlouvy odstupuje.

 3. Informační povinnost: Je-li Zákazník spotřebitelem ve smyslu příslušných zákonných definic, poskytl mu UGET před uzavřením smlouvy následující informace:

  • totožnost UGET je uvedena v úvodním ustanovení VOP, telefonní číslo a adresa pro doručování elektronické pošty jsou následující: +420 775 645 709, email: support@uget.cz;

  • cena, včetně všech daní a poplatků: cena je https://www.uget.cz/prices ; UGET je plátcem DPH;

  • údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny v těchto VOP;

  • údaj o době trvání závazku: závazky ze Smlouvy trvají do splnění.

 4. Uzavírání smluvního vztahu distančním způsobem: Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Pro případ, že je smlouva uzavírána distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, uvádí UGET dále následující informace:

  • náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty, které poskytují služby prostředků komunikace na dálku a neliší se od základní sazby;

  • údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu: záloha pro uzavření smlouvy není vyžadována;

  • údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů: k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, http://www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u UGET poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/

  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line);

  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line);

 5. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany UGET se považuje nefunkčnost Aplikace, která trvá více než 5 po sobě jdoucích pracovních dnů a/nebo celkem 15 pracovních dnů v kalendářním roce.

 6. V případě, že se Zákazník nepřihlásí ke svému Uživatelskému účtu (tj. nepoužije Aplikaci) po dobu delší než 24 měsíců, je Zákazník oprávněn zrušit takový neaktivní Uživatelský účet a odstoupit od Smlouvy.

 7. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k zániku Smlouvy došlo, vyúčtování a vypořádání vzájemných povinností a pohledávek ze Smlouvy.

 8. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody ani na smluvní pokutu.

 9. Smluvní strany se dohodly, že marným uplynutím dodatečné lhůty, která je poskytnuta jednou smluvní stranou k plnění smluvní povinnosti, s jejímž plněním je druhá smluvní strana v prodlení, nedochází automaticky k odstoupení od Smlouvy, a to ani v případě, kdy oprávněná smluvní strana sdělí, že dodatečnou lhůtu k plnění již neprodlouží.

Uget Group s.r.o.